Рачунарске мреже

Основни појмови

Рачунарска мрежа представља скуп два или више међусобно повезаних рачунара и других ресурса, ради ефикаснијег и бржег коришћења информација, и дељења података. Рачунар у мрежи назива се чвор.

У рачунарској мрежи, осим рачунара, могу бити и хабови (разводници), свичеви (скретнице, комутатори) и рутери (усмеривачи). Различите технологије могу се користити за пренос података с једног места на друго, укључујући каблове, радио таласе и микроталасни пренос.

Да би рачунар могао да комуницира са другим рачунаром потребно је да постоји:

  • комуникациони (преносни) медијум,
  • комуникациони уређај и
  • комуникациони софтвер.

Комуникациони медијум – служи за физичко  повезивање рачунара са другим рачунаром. Данас се углавном користи бежични пренос и  четири врсте каблова: коаксијални, оптички, упредена парица (UTP) и специјални каблови.

Комуникациони уређај – картице које се уграђују у рачунар и прикључују на комуникациони медијум. То су мрежна картица, модем, свич, рутер, хаб…

Комуникациони софтвер – програми који омогућавају повезивање рачунара. Ту спадају мрежни оперативни системи, драјвери и апликациони програми.

Циљ повезивања рачунара у мрежу јесте:

  • међусобна комуникација
  • заједничко коришћење хардвера
  • заједничко коришћење софтвера
  • размена података у мрежи
  • заједнички рад на одређеним пословима, пројектима..

Према површини  коју покривају рачунарске мреже могу бити:

  • локалнe и
  • глобалне.

Локалне рачунарске мреже LAN (Local Area Network) – подразумева скуп повезаних рачунара који између себе комуницирају, али до растојања од 1000 m (једна или више зграда).  Уз такав рачунар обавезно мора постојати мрежна картица и модем, као и одговарајући комуникациони софтвер.  Рачунаре у локалним мрежама могуће је распоредити на више начина: магистрала, прстен, звезда и мешовито. Распоред рачунара у мрежи назива се топологија мреже. Локална мрежа се може повезати са другом локалном мрежом.

Глобалне рачунарске мреже WAN (Wide Area Network)  – регионалне рачунарске мреже – повезује више рачунара и локалних мрежа, без обзира на географску удаљеност. Поред модема користе и уређаји за регенерисање електричних сигнала – репетитори. Најпознатија глобална мрежа је Интернет.

Увод у рачунарство и информатику

Основни појмови

Рачунар је уређај који самостално обавља обраду података на основу унесеног програма. Служи за извршавање математичких или контролних операција које се могу изразити у нумеричком или логичком облику.

Програм је низ наредби које рачунар извршава одређеним редоследом помоћу алгоритма.

Алгоритам је низ једноставних корака којима се описује поступак решавања одређеног проблема.

Податак је одређен запис о неком догађају, појави из околине. Дословно означава чињеницу која може бити у облику броја, текста или слике и која се као таква памти.

Информација је скуп чињеница тако обрађених и организованих да представљају неко обавештење.

Знање је организован систем информација из неке области, а стиче се кроз образовање и искуство

Информатика је наука која се бави проблемима прикупљања, обраде, чувања и коришћења информација.

Реч информатика је настала од француских речи information (информација) и automatique (аутоматски), као синоним за обраду података.

Рачунараство је део информатике који се бави применом рачунара у решавању разних врста проблема у свим областима  живота.

Предмет обраде рачунара су подаци из којих обрадом настају нове информације које се користе за најразноврсније потребе. Како су се подаци обрађивали аутоматски (применом машине) уведен је у употребу термин аутоматска обрада података.

Обрада података је процес трансформисања података у информације. Да би податак постао информација мора имати значење новости за примаоца, односно мора утицати на повећање нивоа знања примаоца. Подаци постају информације у моменту њиховог коришћења.